Beselidhja e Vjeter2 i Kronikave: Qortimet e Azarisë dhe zotimet e besnikërisë