Beselidhja e Vjeter2 i Kronikave: Besëlidhja me Akabin dhe profetët