Beselidhja e Vjeter2 i Kronikave: Feja dhe kënga e shenjtë në luftë kundër moabëve