Beselidhja e Vjeter2 i Kronikave: Mbretërimi i Ohozisë