Beselidhja e Vjeter2 i Kronikave: Qëndrimi fetar i Amasisë