Beselidhja e Vjeter2 i Kronikave: Përfundim: mbarimi i ndërtimit